img_2264

Collegiet er hovedstyret i Broderskabet og fungerer som det øverste organ i linjeforeningen.

Collegiet står for den daglige driften av linjeforeningen og holder ukentlige møter på Broderskabskontoret. En gang i måneden avholdes det UGLE-møte*, der Collegiet og undergruppelederne kommer sammen for å samkjøre driften i Broderskabet og diskutere viktige saker.

I tillegg arrangerer Collegiet fadderukene, phuniseringen, immatrikuleringsballet, julegrøt, og undergruppefest for å nevne noe. Vi holder Broderskabskontoret i stand, planlegger opptaket av nye medlemmer og jubileum.

Det er Collegiet som representerer Broderskabet utad på andre linjeforeningers tilstelninger.

Collegiets medlemmer velges ved Broderskabets generalforsamling i Oktober.

De ulike stillingene i Collegiet er:

Domina Sanne Storesund Hansson

img_2387

«Domina/Dominus er oeverste leder og Sanctus Arnoldi Staedfortreder.»

Som leder har Sanne ansvaret for den daglige driften av Broderskabet. Dette innebærer blant annet å arrangere og lede Collegiets ukentlige styremøter. Hun har generell oversikt over Broderskabets gjøren og laden, og følger opp prosjekter i Broderskabets regi. Hun har også ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene, og påse at alle oppgaver blir utført på en god måte.

Vicedomina  Yngvild Wiborg

img_2291

«Vicedomina/Vicedominus er neest oeverste leder, Domina/Dominus Hoeyre Haand og Staedfortreder»

Som nestleder bistår Yngvild Domina, og resten av Collegiet i den daglige driften av Broderskabet. Hun stiller opp når det er noe de andre styremedlemmene trenger hjelp med, og fungerer som stedfortreder for Domina når hun er borte. I tillegg arrangerer hun det månedlige UGLE-møtet (UGLE: undergruppeledere), og jobber for å få til et godt samarbeid med undergruppene.

 

Phinancephut Nanna Helland Berger

img_2361

«Phinancephuten er Broderskabets gnier og passer paa det ettertragtede pængeskrin»

Som økonomiansvarlig, holder Nanna oversikten over Broderskapets økonomi. Hun betaler regninger, bilag og evt. utgifter, og fører opp Broderskabets regnskap. Hun har også ansvar for å lære opp og hjelpe økonomiansvarlige i undergruppene, samt hjelpe faddersjefen med budsjettforslag og regnskapet til fadderukene.

Chrönikeskriffuer Siri Nerbø Mevold

img_2233

«Chrönikeskriffueren er Broderskabets skrivlivarius og skriver alle vaare Chrönike fot at forteldæs»

Siri er styrets sekretær, og skriver referat fra Collegiets styremøter, UGLE-møtene og allmøtene. Hun passer på at kontoret er ryddig, og sørger for at det bestandig er kaffe, te og kopper på bordet. Hun lager/oppdaterer også ulike skjemaer for Collegiet; alt fra godis-ansvar og vin-bøting til utlån av Broderskabskontoret. I tillegg står Siri for arrangeringen av den årlige «Sekretærens Julegrøt» for arkitektstudentene.

Ceremonimester Renate Bryhn

img_2256

«Ceremonimester er Broderskabets phestloeve og skal soerge for at Bolden alltid er fuld»

Som arrangementsansvarlig i Collegiet, står Renate for arrangementer og fester i regi av Broderskapet. Hun er leder for festgruppa, og innkaller til undergruppens møter. Hun lager en arrangementsplan for hvert semester, og sørger for at de faste arrangementene overholdes. Videre har Renate ansvar for leie av Skiboli, og budsjett for innkjøp til arrangementene.

Blæstemester Hallgeir Braut

img_2303

«Blæstemester er Broderskabets arkivirivarius og ser til at de mange papirer hænger på de raedte staeder.»

Blæstemesteren har ansvar for å informere om, og promotere Broderskabets og linjeforeningens arrangementer til medlemmene. Dette innebærer blant annet å lage plakater, teaserfilmer, bannere etc. Han poster informasjon om Broderskabet, våre arrangementer og annet relevant på Broderskabets nettside og på Facebook. I tillegg holder han medlemmene oppdatert på litt av hvert som skjer i de forskjellige undergruppene, og på trinnene.

Troldmann Jakob Olsen

img_2326
«Troldmann/Troldquinden er Broderskabets magiker og tryller de store pænge ind i kassen»

Troldmannen er bedriftskontakt og sponsoransvarlig, og står for å skaffe driftsmidler til linjeforeningen. Han er bedriftenes kontaktperson i linjeforeningen, og opprettholder eksisterende samarbeidsavtaler og sponsoravtaler. Han forhandler frem avtaler med nye samarbeidspartnere, samtidig som hun sørger for at ingen av sponsoravtalene går i konflikt med hverandre. Videre bistår han undergruppene i annonsesalg og lignende, og holder oversikt over medlemsregisteret.

Novicekommandeur Kristine Krokeide

img_2353
«Novicekommandeuren er Broderskabets phunisöse/phunisöer og arrangerer de mange phestlighæder foer Phuniseringen medio Septembris.»

Faddersjefen har hovedansvar for å arrangere fadderukene, og står for struktureringen av fadderopplegget. Kristine rekrutterer og organiserer faddere, og delegerer ansvaret for arrangementer til de ulike faddergruppene. Hun lager budsjettforslag før fadderukene, og holder oversikt over innkjøp i denne perioden. Sist, men ikke minst har hun ansvar for å skape goood stemning, og gi et godt førsteinntrykk til de nye arkitektstudentene!

*Undergruppeleder-møte