Collegiet.jpg

Collegiet er hovedstyret i Broderskabet og fungerer som det øverste organ i linjeforeningen.

Collegiet står for den daglige driften av linjeforeningen og holder ukentlige møter på Broderskabskontoret. En gang i måneden avholdes det UGLE-møte*, der Collegiet og undergruppelederne kommer sammen for å samkjøre driften i Broderskabet og diskutere viktige saker.

I tillegg arrangerer Collegiet fadderukene, phuniseringen, immatrikuleringsballet, julegrøt, og undergruppefest for å nevne noe. Vi holder Broderskabskontoret i stand, planlegger opptaket av nye medlemmer og jubileum.

Det er Collegiet som representerer Broderskabet utad på andre linjeforeningers tilstelninger.

Collegiets medlemmer velges ved Broderskabets generalforsamling i Oktober.

De ulike stillingene i Collegiet er:

Domina Vera Slapø Nes

«Domina/Dominus er oeverste leder og Sanctus Arnoldi Staedfortreder.»

Vera

Som leder har Vera ansvaret for den daglige driften av Broderskabet. Dette innebærer blant annet å arrangere og lede Collegiets ukentlige styremøter. Hun har generell oversikt over Broderskabets gjøren og laden, og følger opp prosjekter i Broderskapets regi. Hun har også ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene, og påse at alle oppgaver blir utført på en god måte.

Vicedominus  Espen Samdal

Vicedominus.jpg

«Vicedomina/Vicedominus er neest oeverste leder, Domina/Dominus Hoeyre Haand og Staedfortreder»

Som nestleder bistår Espen Dominus, og resten av Collegiet i den daglige driften av Broderskabet. Han stiller opp når det er noe de andre styremedlemmene trenger hjelp med, og fungerer som stedfortreder for Domina når hun er borte. I tillegg arrangerer han det månedlige UGLE-møtet (UGLE: undergruppeledere), og jobber for å få til et godt samarbeid med undergruppene.

Phinancephut Kaia Ingelill Mårtensson Aune

Phinancephut.jpg

«Phinancephuten er Broderskabets gnier og passer paa det ettertragtede pængeskrin»

Som økonomiansvarlig, holder Kaia oversikten over Broderskapets økonomi. Hun betaler regninger, bilag og evt. utgifter, og fører opp Broderskabets regnskap. Hun har også ansvar for å lære opp og hjelpe økonomiansvarlige i undergruppene, samt hjelpe faddersjefen med budsjettforslag og regnskapet til fadderukene.

Chrönikeskriffuer Henrik Skovli

Chrønikeskriffuer.jpg

«Chrönikeskriffueren er Broderskabets skrivlivarius og skriver alle vaare Chrönike fot at forteldæs»

Henrik er styrets sekretær, og skriver referat fra Collegiets styremøter, UGLE-møtene og allmøtene. Han passer på at kontoret er ryddig, og sørger for at det bestandig er kaffe, te og kopper på bordet. Han lager/oppdaterer også ulike skjemaer for Collegiet; alt fra godis-ansvar og vin-bøting til utlån av Broderskabskontoret. I tillegg står Henrik for arrangeringen av den årlige «Sekretærens Julegrøt» for arkitektstudentene.

Ceremonimester Sophie Helene Svevnerud Sandaker

Ceremonimester.jpg

«Ceremonimester er Broderskabets phestloeve og skal soerge for at Bolden alltid er fuld»

Som arrangementsansvarlig i Collegiet, står Sophie for arrangementer og fester i regi av Broderskapet. Hun er leder for festgruppa, og innkaller til undergruppens møter. Hun lager en arrangementsplan for hvert semester, og sørger for at de faste arrangementene overholdes. Videre har Sophie ansvar for leie av Skiboli, og budsjett for innkjøp til arrangementene.

Blæstemester Hege Akernes Olsen 

Blestemester 2.jpg

«Blæstemester er Broderskabets arkivirivarius og ser til at de mange papirer hænger på de raedte staeder.»

Blæstemesteren har ansvar for å informere om, og promotere Broderskabets og linjeforeningens arrangementer til medlemmene. Dette innebærer blant annet å lage plakater, teaserfilmer, bannere etc. Hun poster informasjon om Broderskabet, våre arrangementer og annet relevant på Broderskabets nettside og på Facebook. I tillegg holder hun medlemmene oppdatert på litt av hvert som skjer i de forskjellige undergruppene, og på trinnene.

Troldmand Sondre Knutsen

Troldmand.jpg

«Troldmanden er Broderskabets magiker og tryller de store pænge ind i kassen»

Troldmanden er bedriftskontakt og sponsoransvarlig, og står for å skaffe driftsmidler til linjeforeningen. Han er bedriftenes kontaktperson i linjeforeningen, og opprettholder eksisterende samarbeidsavtaler og sponsoravtaler. Han forhandler frem avtaler med nye samarbeidspartnere, samtidig som han sørger for at ingen av sponsoravtalene går i konflikt med hverandre. Videre bistår han undergruppene i annonsesalg og lignende, og holder oversikt over medlemsregisteret.

Novicekommandeur Martin Haga Hamarsland 

Novicekommandeur.jpg

«Novicekommandeuren er Broderskabets phunisöse/phunisöer og arrangerer de mange phestlighæder foer Phuniseringen medio Septembris.»

Faddersjefen har hovedansvar for å arrangere fadderukene, og står for struktureringen av fadderopplegget. Martin rekrutterer og organiserer faddere, og delegerer ansvaret for arrangementer til de ulike faddergruppene. Han lager budsjettforslag før fadderukene, og holder oversikt over innkjøp i denne perioden. Sist, men ikke minst har han ansvar for å skape goood stemning, og gi et godt førsteinntrykk til de nye arkitektstudentene!

*Undergruppeleder-møte