revy00099

Collegiet er hovedstyret i Broderskabet og fungerer som det øverste organ i linjeforeningen.

Collegiet står for den daglige driften av linjeforeningen og holder ukentlige møter på Broderskabskontoret. En gang i måneden avholdes det UGLE-møte*, der Collegiet og undergruppelederne kommer sammen for å samkjøre driften i Broderskabet og diskutere viktige saker.

I tillegg arrangerer Collegiet fadderukene, phuniseringen, immatrikuleringsballet, julegrøt, og undergruppefest for å nevne noe. Vi holder Broderskabskontoret i stand, planlegger opptaket av nye medlemmer og jubileum.

Det er Collegiet som representerer Broderskabet utad på andre linjeforeningers tilstelninger.

Collegiets medlemmer velges ved Broderskabets generalforsamling i Oktober.

De ulike stillingene i Collegiet er:

Dominus Espen Samdal

revy00011

«Domina/Dominus er oeverste leder og Sanctus Arnoldi Staedfortreder.»

Som leder har Espen ansvaret for den daglige driften av Broderskabet. Dette innebærer blant annet å arrangere og lede Collegiets ukentlige styremøter. Han har generell oversikt over Broderskabets gjøren og laden, og følger opp prosjekter i Broderskapets regi. Han har også ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene, og påse at alle oppgaver blir utført på en god måte.

Vicedomina  Kaia Ingelill Mårtensson Aune

revy00017

«Vicedomina/Vicedominus er neest oeverste leder, Domina/Dominus Hoeyre Haand og Staedfortreder»

Som nestleder bistår Kaia Dominus, og resten av Collegiet i den daglige driften av Broderskabet. Hun stiller opp når det er noe de andre styremedlemmene trenger hjelp med, og fungerer som stedfortreder for Dominus når han er borte. I tillegg arrangerer hun det månedlige UGLE-møtet (UGLE: undergruppeledere), og jobber for å få til et godt samarbeid med undergruppene.

 

Phinancephut Haakon Bergsholm

Copy of revy00053

«Phinancephuten er Broderskabets gnier og passer paa det ettertragtede pængeskrin»

Som økonomiansvarlig, holder Haakon oversikten over Broderskapets økonomi. Han betaler regninger, bilag og evt. utgifter, og fører opp Broderskabets regnskap. Han har også ansvar for å lære opp og hjelpe økonomiansvarlige i undergruppene, samt hjelpe faddersjefen med budsjettforslag og regnskapet til fadderukene.

Chrönikeskriffuer Cornelius Dolmseth

revy00081

«Chrönikeskriffueren er Broderskabets skrivlivarius og skriver alle vaare Chrönike fot at forteldæs»

Cornelius er styrets sekretær, og skriver referat fra Collegiets styremøter, UGLE-møtene og allmøtene. Han passer på at kontoret er ryddig, og sørger for at det bestandig er kaffe, te og kopper på bordet. Han lager/oppdaterer også ulike skjemaer for Collegiet; alt fra godis-ansvar og vin-bøting til utlån av Broderskabskontoret. I tillegg står Cornelius for arrangeringen av den årlige «Sekretærens Julegrøt» for arkitektstudentene.

Ceremonimester Sophie Helene Svevnerud Sandaker

revy00025

«Ceremonimester er Broderskabets phestloeve og skal soerge for at Bolden alltid er fuld»

Som arrangementsansvarlig i Collegiet, står Sophie for arrangementer og fester i regi av Broderskapet. Hun er leder for festgruppa, og innkaller til undergruppens møter. Hun lager en arrangementsplan for hvert semester, og sørger for at de faste arrangementene overholdes. Videre har Sophie ansvar for leie av Skiboli, og budsjett for innkjøp til arrangementene.

Blæstemester Nikolay Hjertaas

revy00083

«Blæstemester er Broderskabets arkivirivarius og ser til at de mange papirer hænger på de raedte staeder.»

Blæstemesteren har ansvar for å informere om, og promotere Broderskabets og linjeforeningens arrangementer til medlemmene. Dette innebærer blant annet å lage plakater, teaserfilmer, bannere etc. Han poster informasjon om Broderskabet, våre arrangementer og annet relevant på Broderskabets nettside og på Facebook. I tillegg holder han medlemmene oppdatert på litt av hvert som skjer i de forskjellige undergruppene, og på trinnene.

Troldquinde Gunnbjørg Andersen Hole

revy00033_2

«Troldquinden er Broderskabets magiker og tryller de store pænge ind i kassen»

Troldquinden er bedriftskontakt og sponsoransvarlig, og står for å skaffe driftsmidler til linjeforeningen. Hun er bedriftenes kontaktperson i linjeforeningen, og opprettholder eksisterende samarbeidsavtaler og sponsoravtaler. Hun forhandler frem avtaler med nye samarbeidspartnere, samtidig som hun sørger for at ingen av sponsoravtalene går i konflikt med hverandre. Videre bistår hun undergruppene i annonsesalg og lignende, og holder oversikt over medlemsregisteret.

Novicekommandeur Sanne Storesund Hansson

 

revy00073

«Novicekommandeuren er Broderskabets phunisöse/phunisöer og arrangerer de mange phestlighæder foer Phuniseringen medio Septembris.»

Faddersjefen har hovedansvar for å arrangere fadderukene, og står for struktureringen av fadderopplegget. Sanne rekrutterer og organiserer faddere, og delegerer ansvaret for arrangementer til de ulike faddergruppene. Hun lager budsjettforslag før fadderukene, og holder oversikt over innkjøp i denne perioden. Sist, men ikke minst har hun ansvar for å skape goood stemning, og gi et godt førsteinntrykk til de nye arkitektstudentene!

*Undergruppeleder-møte