COLLEGIET

Collegiet er hovedstyret i Broderskabet og fungerer som det øverste organ i linjeforeningen.Kopi av IMG_0270-2

Collegiet står for den daglige driften av linjeforeningen og holder ukentlige møter på Broderskabskontoret. En gang i måneden avholdes det UGLE-møte*, der Collegiet og undergruppelederne kommer sammen for å samkjøre driften i Broderskabet og diskutere viktige saker.

I tillegg arrangerer Collegiet fadderukene, phuniseringen, immatrikuleringsballet, julegrøt, og undergruppefest for å nevne noe. Vi holder Broderskabskontoret i stand, planlegger opptaket av nye medlemmer og jubileum.

Det er Collegiet som representerer Broderskabet utad på andre linjeforeningers tilstelninger.

Collegiets medlemmer velges ved Broderskabets generalforsamling i Oktober.

De ulike stillingene i Collegiet er:

Domina Julie Maria Thune Eide

Kopi av IMG_0235

«Domina/Dominus er oeverste leder og Sanctus Arnoldi Staedfortreder.»

Som leder har Julie ansvaret for den daglige driften av Broderskabet. Dette innebærer blant annet å arrangere og lede Collegiets ukentlige styremøter. Hun har generell oversikt over Broderskabets gjøren og laden, og følger opp prosjekter i Broderskabets regi. Hun har også ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene, og påse at alle oppgaver blir utført på en god måte.

Kontaktinfo Domina (leder) – Julie Maria Thune Eide (2. klasse)
90634607 – dominus@broderskabet.no

Vicedominus Jeppe Holter

Kopi av IMG_0245

«Vicedomina/Vicedominus er neest oeverste leder, Domina/Dominus Hoeyre Haand og Staedfortreder»

Som nestleder bistår Jeppe Domina, og resten av Collegiet i den daglige driften av Broderskabet. Han stiller opp når det er noe de andre styremedlemmene trenger hjelp med, og fungerer som stedfortreder for Domina når hun er borte. I tillegg arrangerer han det månedlige UGLE-møtet (UGLE: undergruppeledere), og jobber for å få til et godt samarbeid med undergruppene.

Kontaktinfo Vicedominus (nestleder) – Jeppe Holter (2. klasse)
– vicedominus@broderskabet.no

Phinancephut Ylva Hui Kongstein-Kokkim

IMG_0228

«Phinancephuten er Broderskabets gnier og passer paa det ettertragtede pængeskrin»

Som økonomiansvarlig, holder Ylva oversikten over Broderskapets økonomi. Hun betaler regninger, bilag og evt. utgifter, og fører opp Broderskabets regnskap. Hun har også ansvar for å lære opp og hjelpe økonomiansvarlige i undergruppene, samt hjelpe faddersjefen med budsjettforslag og regnskapet til fadderukene.

Kontaktinfo Phinancephut (økonomisjef) – Ylva Hui Kongstein-Hokkim (1.klasse)
– phinancephut@broderskabet.no

Chrönikeskriffuer Hanna Lovise Nyby

IMG_0183

«Chrönikeskriffueren er Broderskabets skrivlivarius og skriver alle vaare Chrönike fot at forteldæs»

Hanna Lovise er styrets sekretær, og skriver referat fra Collegiets styremøter, UGLE-møtene og allmøtene. Hun passer på at kontoret er ryddig, og sørger for at det bestandig er kaffe, te og kopper på bordet. Hun lager/oppdaterer også ulike skjemaer for Collegiet; alt fra godis-ansvar og vin-bøting til utlån av Broderskabskontoret. I tillegg står Hanna Lovise for arrangeringen av den årlige «Sekretærens Julegrøt» for arkitektstudentene.

Kontaktinfo Chrönikeskriffuer (sekretær) – Hanna Lovise Nyby (2. klasse)
– chronikeskriffuer@broderskabet.no

Ceremonimester Birk Keiseraas

IMG_0260

«Ceremonimester er Broderskabets phestloeve og skal soerge for at Bolden alltid er fuld»

Som arrangementsansvarlig i Collegiet, står Birk for arrangementer og fester i regi av Broderskapet. Han er leder for festgruppa, og innkaller til undergruppens møter. Han lager en arrangementsplan for hvert semester, og sørger for at de faste arrangementene overholdes. Videre har Birk ansvar for leie av Skiboli, og budsjett for innkjøp til arrangementene.

Kontaktinfo Ceremonimester (arrangementsansvarlig) – Birk Keiseraas (1.klasse)
– ceremonimester@broderskabet.no

Blæstemester Maria Smilden

Kopi av IMG_0256

«Blæstemester er Broderskabets arkivirivarius og ser til at de mange papirer hænger på de raedte staeder.»

Blæstemesteren har ansvar for å informere om, og promotere Broderskabets og linjeforeningens arrangementer til medlemmene. Dette innebærer blant annet å lage plakater, teaserfilmer, bannere etc. Maria poster informasjon om Broderskabet, våre arrangementer og annet relevant på Broderskabets nettside og på Facebook og instagram. I tillegg leder hun Broderskabets PR-gruppe og holder medlemmene oppdatert på litt av hvert som skjer i de forskjellige undergruppene, og på trinnene.

Kontaktinfo Blæstemester (PR-ansvarlig) – Maria Smilden (2. klasse)
46962448 – blestemester@broderskabet.no

Troldquinde Rikke Eftang Meinich

Kopi av IMG_0216

«Troldmann/Troldquinden er Broderskabets magiker og tryller de store pænge ind i kassen»

Troldquinden er bedriftskontakt og sponsoransvarlig, og står for å skaffe driftsmidler til linjeforeningen. Rikke er bedriftenes kontaktperson i linjeforeningen, og opprettholder eksisterende samarbeidsavtaler og sponsoravtaler. Hun forhandler frem avtaler med nye samarbeidspartnere, samtidig som hun sørger for at ingen av sponsoravtalene går i konflikt med hverandre. Videre bistår hun undergruppene i annonsesalg og lignende, og holder oversikt over medlemsregisteret. Rikke leder også Broderskabets profileringsgruppe, Connect, som arbeider med å skaffe sponsorer, bedriftspresentasjoner og omvisninger på arkitektkontor.

Kontaktinfo Troldmand (bedriftskontakt) – Rikke Eftang Meinich (1. klasse)
– bedriftskontakt@broderskabet.no

Novicekommandeur Oscar Duus

IMG_0244«Novicekommandeuren er Broderskabets phunisöse/phunisöer og arrangerer de mange phestlighæder foer Phuniseringen medio Septembris.»

Faddersjefen har hovedansvar for å arrangere fadderukene, og står for struktureringen av fadderopplegget. Oscar rekrutterer og organiserer faddere, og delegerer ansvaret for arrangementer til de ulike faddergruppene. Han lager budsjettforslag før fadderukene, og holder oversikt over innkjøp i denne perioden. Sist, men ikke minst har han ansvar for å skape goood stemning, og gi et godt førsteinntrykk til de nye arkitektstudentene!

Kontaktinfo Novicekommandeur (faddersjef) – Oscar Duus (1. klasse)
.. – novicekommandeur@broderskabet.no

*Undergruppeleder-møte